در کتاب اصطلاحات و اختصارات ضروری در مامایی و بیماری های زنان, با توجه به نیاز دانش پژوهان و دانش آموختگان این رشته فهم اصطلاحات و اختصارات مامایی و زنان با نگارشی ساده و با استفاده از تصاویر آموزشی آسان گردیده است. این کتاب مجموعه ای مفید و در عین حجم کم، از جامعیت کافی برخوردار است.