skip to Main Content
%20تخفیف

فیزیک پزشکی – کراندل

تعداد

۷۶۰,۰۰۰ ریال%20تخفیف

قیمت منصفانه

ارسال سریع

تنوع و کیفیت بالا

پشتیبانی و پاسخگویی

مشخصات
شابک

9789646772519

نویسنده
ویراست

ویراست اول

نوبت چاپ

1

قطع

وزیری

تعداد صفحات

240

نقد و بررسی اجمالی

فیزیک پزشکی – کراندل

نویسنده: Kevin Proctor ، Mike Crundell
مترجم: سامان پروانه ، حسین اصلیان

مقدمه نویسندگان

این کتاب اساساً برای دانشجویانی که در سطح عنوان بخشی از سرفصل درسی فیزیک میخوانند، نوشته شده است. همچنین این کتاب برای دانشجویانی که برای امتحانات بین المللی در سطح معادل با پیشرفته آماده میشوند، مناسب است.
تلاش این کتاب رسیدن به محتویات بر اساس اصول اولیه نیست بلکه فرض میشود که خوانندگان یک فهم و دانش از فیزیک پایه و مهارت ریاضیات مورد نیاز را دارا هستند.
دانشجویان به خصوص باید با المانهای مکانیک، امواج و ارتعاشات، رادیواکتیو و فیزیک هسته ای و اتمی آشنا باشند. همچنین استفاده از تابع نمایی نیز مورد نیاز است. تعدادی مثال حلشده در داخل متن آورده شده است و سؤالاتی جهت خود ارزیابی در انتهای هر فصل وجود دارد تا این امکان را برای دانشجویان فراهم کند که درک خود را ارزیابی کنند.
این سؤالات به گونهای نوشته شدهاند که در یک استاندار مناسب تا سطح پیشرفته قرار داشته باشند.
در این کتاب مفاهیم بیشتری نسبت به یک سرفصل سطح پیشرفته آورده شده است. اما از طرف دیگر، کتابی در این اندازه و حجم نمیتواند پوشش جامعی از عناوین گسترده را فراهم کند و در محتوا به اجبار به صورت انتخابی بوده است.
امید است که کتاب فیزیک پزشکی حاضر نه تنها برای خوانندگان اطلاعات ضروری و درک جهت گذراندن موفقیتآمیز این درس را فراهم کند بلکه آنها را برای مطالعات بیشتر در زمینه علوم پزشکی نیز ترغیب و تشویق کند.
مایک کراندل
کوین پروکتور

فهرست مطالب:

فصل ۱چشم و بینایی

۱-۱ مقدمه …………………………………………………………………………. ۱
۲-۱ تشکیل یک تصویر واقعی ……………………………………………………… ۴
۱-۲-۱ محل قرارگیری تصویر تشکیل شده به وسیله عدسی محدب ………….. ۴
۲-۲-۱ توان یک عدسی ………………………………………………………… ۶
۳-۱ ساختار چشم ………………………………………………………………….. ۸
۴-۱ تطابق چشم …………………………………………………………………. ۱۲
۱-۴-۱ عمق میدان و عمق کانون …………………………………………….. ۱۳
۵-۱ قدرت تفکیک چشم …………………………………………………………. ۱۵
۶-۱ پاسخ چشم به تغییرات طول موج و شدت ………………………………….. ۲۰
۷-۱ عیوب چشم …………………………………………………………………. ۲۳
۱-۷-۱ نزدیکبینی ……………………………………………………………. ۲۳
۲-۷-۱ دور بینی ……………………………………………………………….. ۲۶
۳-۷-۱ آستیگماتیسم …………………………………………………………. ۲۷
۴-۷-۱ پیرچشمی …………………………………………………………….. ۳۰
۵-۷-۱ کوررنگی ………………………………………………………………. ۳۱
۸-۱ پرسشها ……………………………………………………………………… ۳۲
 فصل ۲    گوش و شنوایی …………………………………………….. ۳۴
۱-۲ مقدمه ……………………………………………………………………….. ۳۴
۲-۲ ساختار گوش ………………………………………………………………… ۳۵
۱-۲-۲ گوش بیرونی …………………………………………………………… ۳۶
۲-۲-۲ گوش میانی …………………………………………………………… ۳۷
۳-۲-۲ گوش درونی …………………………………………………………… ۳۸
۳-۲ پاسخ گوش ………………………………………………………………….. ۴۰
۱-۳-۲ پاسخ فرکانسی ………………………………………………………… ۴۰
۲-۳-۲ پاسخ شدت ……………………………………………………………. ۴۳
۳-۳-۲ بلندی صدا و حساسیت ……………………………………………….. ۴۹
۴-۲ اثر نویز ………………………………………………………………………. ۵۱
۵-۲ پرسشها …………………………………………………………………….. ۵۳
فصل ۳ سیستم قلبی-عروقی..…………………………………………………………….. ۵۶
۱-۳ پتانسیلهای زیستی …………………………………………………………… ۵۶
۱-۱-۳ سلولهای عصبی ……………………………………………………….. ۵۷
۲-۱-۳ پتانسیلهای استراحت و عمل …………………………………………. ۵۹
۲-۳ قلب …………………………………………………………………………… ۶۲
۱-۲-۳ کار قلب ………………………………………………………………… ۶۲
۶۴ ………………………………………………. (ECG) 2-2-3 الکتروکاردیوگرام
۳-۲-۳ ضربان ساز مصنوعی …………………………………………………… ۶۶
۴-۲-۳ دفیبریلاتور …………………………………………………………….. ۶۷
۳-۳ فشار خون ……………………………………………………………………. ۶۸
۱-۳-۳ اسفیگمومانومتر ……………………………………………………….. ۷۱
۴-۳ پرسشها …………………………………………………………………….. ۷۳
 فصل ۴    مکانیک بدن.………………………………………………………….. ۷۵
۱-۴ ساختار بدن انسان ……………………………………………………………. ۷۶
۲-۴ سیستمهای اهرم در بدن ……………………………………………………. ۷۸
۳-۴ خم شدن و بلند کردن ………………………………………………………. ۸۱
۴-۴ نیروهای درگیر در راه رفتن و دویدن ………………………………………… ۸۶
۵-۴ نیازمندیهای انرژی بدن ……………………………………………………. ۸۷
۶-۴ پرسشها …………………………………………………………………….. ۹۱
 فصل ۵ تابش یونیزان .……
۱-۵ مقدمه ……………………………………………………………………….. ۹۴
۲-۵ پرتو الکترومغناطیس …………………………………………………………. ۹۶
۱-۲-۵ فوتون ………………………………………………………………….. ۹۶
۳-۵ مکانیسمهای تضعیف ………………………………………………………… ۹۷
۱-۳-۵ پراکندگی ساده ……………………………………………………….. ۹۸
۲-۳-۵ اثر فوتوالکتریک ……………………………………………………….. ۹۸
۳-۳-۵ پراکندگی کامپتون ……………………………………………………. ۹۹
۴-۳-۵ تولید زوج ……………………………………………………………… ۹۹
۵-۳-۵ ضرایب تضعیف………………………………………………………… ۹۹
۴-۵ اثرات بیولوژیکی پرتوها …………………………………………………….. ۱۰۴
۵-۵ اندازهگیری پرتوها ………………………………………………………….. ۱۰۶
۱-۵-۵ پرتودهی ……………………………………………………………… ۱۰۷
۲-۵-۵ دوز جذبی ……………………………………………………………. ۱۰۸
۳-۵-۵ دوز معادل ……………………………………………………………. ۱۰۹
۴-۵-۵ نرخ دوز ………………………………………………………………. ۱۱۰
۶-۵ سطوح پرتو و حفاظت ………………………………………………………. ۱۱۱
۱-۶-۵ تابش زمینه …………………………………………………………… ۱۱۱
۲-۶-۵ حفاظت رادیولوژیکی …………………………………………………. ۱۱۳
۳-۶-۵ مانیتورینگ پرتو ……………………………………………………… ۱۱۵
۷-۵ پرسشها …………………………………………………………………….. ۱۱۶
 فصل ۶    اشعه ایکس ..…………
۱-۶ اشعه ایکس در پزشکی ……………………………………………………… ۱۱۹
۲-۶ تولید اشعه ایکس …………………………………………………………… ۱۲۰
۳-۶ انرژی اشعه ایکس تولید شده ………………………………………………. ۱۲۲
۱-۳-۶ طیف اشعه ایکس …………………………………………………….. ۱۲۳
۴-۶ استفاده از اشعه ایکس در تصویربرداری ……………………………………. ۱۲۵
۱-۴-۶ فیلترها ……………………………………………………………….. ۱۲۵
۲-۴-۶ تأثیر عدد اتمی ماده جاذب روی یک تصویر اشعه ایکس ……………. ۱۲۷
۳-۴-۶ اثر انرژی فوتونهای اشعه ایکس ………………………………………. ۱۲۹
۵-۶ استفاده از اشعه ایکس در درمان …………………………………………… ۱۲۹
۱-۵-۶ کاهش آسیب به سلولهای سالم………………………………………. ۱۳۰
۶-۶ پرسشها ……………………………………………………………………… ۱۳۱
 فصل ۷  رادیوایزوتوپها .……………………….
۱-۷ مقدمه ………………………………………………………………………. ۱۳۵
۲-۷ واپاشی رادیواکتیو ………………………………………………………….. ۱۳۶
۱-۲-۷ نیمهعمر بیولوژیکی …………………………………………………… ۱۳۹
۳-۷ انتخاب رادیوایزوتوپها برای استفاده در پزشکی …………………………….. ۱۴۱
۱-۳-۷ مناسب بودن شیمیایی……………………………………………….. ۱۴۳
۲-۳-۷ رفتار بیولوژیکی ………………………………………………………. ۱۴۳
۳-۳-۷ خواص فیزیکی ……………………………………………………….. ۱۴۴
۴-۷ تولید رادیوایزوتوپها …………………………………………………………. ۱۴۵
۱-۴-۷ روشهای رآکتور هستهای …………………………………………….. ۱۴۶
۲-۴-۷ روشهای شتابدهنده ………………………………………………….. ۱۴۶
۳-۴-۷ ژنراتور تکنسیم ………………………………………………………. ۱۴۸
۵-۷ مثالهایی از مصارف رادیوایزوتوپ …………………………………………… ۱۵۱
۱-۵-۷ تشخیص ……………………………………………………………… ۱۵۱
۱-۱-۵-۷ تیروئید …………………………………………………………. ۱۵۱
۲-۱-۵-۷ عملکرد ریه …………………………………………………….. ۱۵۲
۳-۱-۵-۷ سرطان استخوان ………………………………………………. ۱۵۲
۴-۱-۵-۷ مایعات بدن ……………………………………………………. ۱۵۳
-۲-۵-۷ درمان ……………………………………………………………….. ۱۵۴
۶-۷ پرسشها …………………………………………………………………….. ۱۵۴
 فصل ۸  آشکارسازها ………..
۱-۸ مقدمه ………………………………………………………………………. ۱۵۹
۲-۸ فیلم بج …………………………………………………………………….. ۱۶۰
۱-۲-۸ تأثیر پرتو یونیزان روی فیلم عکاسی …………………………………. ۱۶۰
۲-۲-۸ ساختار فیلمبج ……………………………………………………….. ۱۶۲
۳-۸ دوزیمتر ترمولومینسانس …………………………………………………… ۱۶۴
۴-۸ شمارنده سینتلاسیون ………………………………………………………. ۱۶۵
۱-۴-۸ سینتیلاتورها …………………………………………………………. ۱۶۵
۲-۴-۸ فوتوکاتد ……………………………………………………………… ۱۶۶
۱۶۷ ……………………………………. (PMT) 3-4-8 تیوبهای چند برابر کننده
۴-۴-۸ کلیماتور ……………………………………………………………… ۱۶۹
۵-۴-۸ استفاده از شمارنده سینتیلاسیون …………………………………… ۱۶۹
۵-۸ اسکنر خطی ………………………………………………………………… ۱۷۱
۶-۸ دوربین گاما …………………………………………………………………. ۱۷۲
۷-۸ تصویربرداری تشدید مغناطیسی ……………………………………………. ۱۷۴
۱-۷-۸ تشدید مغناطیسی هستهای………………………………………….. ۱۷۵
۱۷۸ ………………………………………………………….. MRI 2-7-8 اسکنر
۸-۸ فلوروسکوپی ………………………………………………………………… ۱۷۹
۱-۸-۸ صفحات تشدیدکننده ………………………………………………… ۱۸۱
۱۰-۸ پرسشها …………………………………………………………………… ۱۸۴
 فصل ۹ اولتراسوند ……
۱-۹ مقدمه ………………………………………………………………………. ۱۸۸
۲-۹ ایجاد اولتراسوند ……………………………………………………………. ۱۸۹
۳-۹ تشخیص اولتراسوند ………………………………………………………… ۱۹۱
۴-۹ بازتاب امواج اولتراسوند …………………………………………………….. ۱۹۳
۱-۴-۹ اندازهگیری پالس اکو …………………………………………………. ۱۹۵
۵-۹ اسکنهای اولتراسوند ………………………………………………………… ۱۹۷
۱۹۷ ……………………………………………………………… A 1-5-9 اسکن
۱۹۹ …………………………………………………………. B 2-5-9 اسکنهای
۶-۹ داپلر ………………………………………………………………………… ۲۰۱
۷-۹ پرسشها …………………………………………………………………….. ۲۰۵
فصل ۱۰ لیزرها و آندوسکوپها
۱-۱۰ لیزر ……………………………………………………………………….. ۲۰۷
۲-۱۰ کاربرد لیزرها در پزشکی ………………………………………………….. ۲۱۰
۱-۲-۱۰ به عنوان چاقوی جراحی ……………………………………………. ۲۱۰
۲-۲-۱۰ در درمان ……………………………………………………………. ۲۱۱
۳-۱۰ انتقال نور از طریق فیبر شیشهای ………………………………………… ۲۱۳
۴-۱۰ آندوسکوپ ………………………………………………………………… ۲۱۷
۵-۱۰ پرسشها ……………………………………………………………………

نویسنده: Kevin Proctor ، Mick Crundell
مترجم: سامان پروانه ، حسین اصلیان
سال نشر: ۱۳۹۳
ناشر: اشراقیه ، بابازاده

از این ناشر
نظرات

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Leave a customer review

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
preloader