skip to Main Content
%6تخفیف

گام به گام با مدیریت مطب‏ های دندانپزشکی

دسته‌بندی
سال نشر
زبان
قطع

وزیری

موجود

تعداد

۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال%6تخفیف

قیمت منصفانه

ارسال سریع

تنوع و کیفیت بالا

پشتیبانی و پاسخگویی

مشخصات
شابک

978-600-408-018-7

ویراست

ویراست اول

نوبت چاپ

اول

قطع

وزیری

تعداد صفحات

205

نقد و بررسی اجمالی

کتاب گام به گام با مدیریت مطب‏ های دندانپزشکی

راهنمای عملی و کاربردی برای اداره مطب و کلینیک‌های دندانپزشکی | دکتر میلاد لاریجانی | همراه با ضمائم کنترل عفونت و نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات

مقدمه کتاب گام به گام با مدیریت مطب‏ های دندانپزشکی

در روزگاری نــه چنــدان دور‪ ،‬کــه ایــن میــزان بــه بیســت ســال هــم نمی‌رســد‪ ،‬می‌شــد بــا دریافــت یــک‬ ‫مــدرک دانشــگاهی از معــدود دانشــگاه‌هایی کــه دکتــرای دندانپزشــکی ارائــه می‌دادنــد‪ ،‬مطبــی موفــق بــه راه‬ ‫انداخــت و در عــرض چنــد ســال بــه اصطــاح جوانــان امــروز «بــار خــود را بســت»‪.‬‬ ‫امــا زمانــه در حــال تغییر اســت‪ .‬دانشــکده‌های دندانپزشــکی به ‪ ۶۰‬دانشــکده و ظرفیــت پذیرش ‪ ۱۵۰۰‬دانشــجوی‬ ‫دندانپزشــکی در ســال‪ ۱۳۹۳‬رســیده‌اند‪ .‬بــا یــک حســاب سرانگشــتی می‌تــوان حــدس زد کــه هــر ســال بیــش از‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬دندانپزشــک از ایــن دانشــکده‌ها فارغ‌التحصیــل می‌شــوند و بــه خیــل دندانپزشــکان تــازه نفــس‬ ‫می‌پیوندنــد‪ .‬بــا آنکــه ورودی تخصصــی دندانپزشــکی هنــوز انــدک اســت امــا بــا ورود شــیوه‌هایی کــه در رابطــه‬ ‫بــا پذیــرش دانشــجوی دکتــرای عمومــی بــه کار بســته شــده بــه دانشــکده‌هایی کــه متخصــص پــرورش می‌دهنــد. .

‬یعنــی دندانپزشــکان‬ ‫پــس از فــارغ التحصیلــی و گذرانــدن دو ســال خدمــت ســربازی یــا فعالیــت در نظــام بهداشــت‪ -‬درمــان بــه‬ ‫حــال خــود رهــا می‌شــوند تــا از ایــن بــازار درهــم آشــوب گلیــم خــود را بیــرون بکشــند‪ .‬دندانپزشــکان تــازه‬ ‫فارغ‌التحصیــل بایــد آمــاده کاری شــوند کــه هیــچ آموزشــی بــرای آن ندیده‌انــد‪ .‬یعنــی بــه راه انداختــن‬ ‫یــک کســب و کار کوچــک بــه نــام مطــب و یــا کار در کلینیک‌هــای موجــود را بــه عنــوان دندانپزشــک‬ ‫مشــاوره‌ای ‪ -‬قــراردادی بپذیرنــد‪.‬کار در کلینیک‌هــای دندانپزشــکی عمومـ ًا اولیــن انتخــاب دندانپزشــکانی اســت کــه‬ ‫گام به گام با مدیریت مطب‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫از طبقــه متوســط برخاســته‌اند و ثــروت خانوادگــی و پس‌انــداز شخصیشــان نیــز بــه آنهــا اجــازه نمی‌دهــد کــه پــس‬ ‫از فارغ‌التحصیلــی بــه ســرعت مطبــی تأســیس کننــد‪ .‬امــا کار در کلینیک‌هــای دندانپزشــکی کــه هــر روز بیشــتر‬ ‫می‌شــوند نیــز عــوارض خــود را دارد‪ .‬بــا افزایــش تعــداد دندانپزشــکان و ناتوانــی آنهــا در تأســیس یــک مطــب‬ ‫مختــص خــود‪ ،‬می‌تــوان حــدس زد کــه ایــن رونــد افزایــش خواهــد یافــت‪ .‬امــا اگــر خوشــبینانه بنگریــم پــس از ‪۵‬‬ ‫الــی ‪ ۱۰‬ســال کار در کلینیــک شــاید پس‌انــداز دندانپزشــکان بــه حــدی برســد کــه بخواهنــد مطبــی تأســیس کننــد‬ ‫در آن زمــان ســئواالتی بســیار برایشــان پیــدا می‌شــود از کجــا شــروع کننــد چگونــه ســرمایه‌گذاری کننــد و آیــا‬ ‫ســرمایه‌گذاری شــان بــازده خواهــد داشــت؟‬ ( گام به گام با مدیریت مطب‏ های دندانپزشکی )

‫اساسـی‏ترین نکتــه در ســرمایه‌گذاری بــرای بــه راه انداختــن یــک مطــب مســتقل (یــا همــراه بــا دیگــران و یــا‬ ‫حتــی راه‌انــدازی یــک کلینیــک دندانپزشــکی) تأمیــن بودجــه اســت‪ .‬بودجـه‌ی عمــوم دندانپزشــکان آنقــدر زیــاد‬ ‫نیســت کــه اوالً اجــازه ریخــت و پــاش بســیار بــه آنهــا داده و ثانی ـ ًا امــکان انتظــار بــرای بازگشــت ســرمایه را‬ ‫بــرای آنهــا ک ـم ‌کنــد‪ .‬در ایــن راستاســت کــه ســئواالتی چــون “مســاحت الزم بــرای راه‌انــدازی مطــب چقــدر‬ ‫اســت؟ محــل مناســب بــرای ایــن کار کجاســت؟ چــه وســایل و تجهیزاتــی مانــدگاری و عملکــرد بهتــری دارنــد؟‬ ‫چــه شــرکت‌هایی امــکان بازدیــد و تعمیــرات وســایل و تجهیــزات را دارنــد؟” خــود را نشــان مــی دهد‪.‬مــکان‪،‬‬ ‫وســایل و تجهیــزات تنهــا چیزهایــی نیســتند کــه صــرف بودجــه بــرای آنهــا ضــروری اســت نیــروی انســانی نیــز‬ ‫بخــش مهمــی از هزینه‌هاســت‪ .‬چــه افــرادی بایــد در اســتخدام درآینــد؟ نحــوه اســتخدام آنهــا چگونــه اســت؟‬ ‫آیــا می‌تــوان بــه یــک پرســش و پاســخ ســطحی از متقاضیــان کار بســنده کــرد؟ آیــا می‌تــوان بــه شــرکت‌های‬ ‫تأمیــن نیــرو اعتمــاد نمــود؟ وظایــف ایــن نیروهــای تــازه وارد چیســت؟ چگونــه بایــد روابــط کاری را بــا ایــن‬ ‫افــراد و دیگــر پرســنل قدیمــی هماهنــگ کــرد؟

‬شــناخت‬ ‫درســت از جامعــه مخاطبیــن و مراجعیــن‪ ،‬دقــت نظــر بــه مســائلی چون طبقه‪ ،‬جنســیت‪ ،‬ســن و میــزان تحصیالت‬ ‫مراجعیــن در ارائــه درمــان و رهنمودهــای بهداشــتی بــه آنــان‪ ،‬در نظــر گرفتــن پشــتوانه‌ی اقتصــادی مراجعیــن‬ ‫و تناســب هزینه‌هــای درمانــی بــا آن‪ ،‬آگاهــی از باورهــا‪ ،‬اعتقــادات و یــا حتــی خرافــات و تعصبــات موجــود در‬ ‫محیــط و بــه طــور خالصــه آشــنایی بــا خــرده فرهنگ‌هــای موجــود‪ ،‬آگاهــی بــه چهارچوب‌هــای رفتــاری کــه‬ ‫معــادل بی‌احترامــی و بی‌ادبــی فــرض شــده و بالعکــس رفتارهایــی کــه معــادل تکریــم و احتــرام تلقــی می‌شــوند؛‬ ‫همــه و همــه در موفقیــت مطــب و گــردش اقتصــادی آن مفیــد فایــده خواهــد بــود‪.‬‬ ‫از نــگاه یــک دندانپزشــک و انسان‌شــناس پزشــکی‪ ،‬ترجم ـه‌ی کتابــی کــه در پیــش رو داریــد‪ ،‬بــه نظم‌دهــی‬ ‫ذهــن‪ ،‬ســازماندهی رفتــار و عملکــرد و در نتیجــه موفقیــت عملــی مطــب یــا کلینیــک شــما کمــک شــایان توجهی‬

از این نویسنده و مترجم
از این ناشر
نظرات

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Leave a customer review

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
preloader