skip to Main Content

خرید کتاب های انتشارات سمت
این سازمان با نام «سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها» که اختصاراً «سمت» نامیده می‌شود یکی از ناشرین کتب دانشگاهی اعم از علوم پایه پزشکی و علوم فنی و مهندسی و علوم انسانی میباشد

کتاب های زبان انگلیسی برای دانشجویان پزشکی از مهم ترین عناوین چاپی توسط این انتشارات میباشد

28 کتاب

کتاب‌های انتشارات سمت

Back To Top
preloader